Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy van jou en je kraamverzorgende

Gegevens vastleggen

Om je een goede kraamtijd te kunnen bieden heeft Kraamzorg Zuid Gelderland gegevens van je nodig. Met deze gegevens gingen we altijd al zorgvuldig om. Want wij zijn ook gehouden aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Onze medewerkers houden zich aan de regels van de wet.

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens vallen onder wat bepaald is in de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek.
In deze wet is onder andere geregeld dat je het recht hebt om te weten welke gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom die gegevens genoteerd worden. Na jouw toestemming worden de gegevens vastgelegd die bijdragen aan het leveren van goede zorg. We vragen je dit op moment van inschrijving en zo nodig vaker. In sommige gevallen kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Kraamzorg Zuid-Gelderland met een andere betrokken zorgverlener overlegt. Dit kan de medewerker alleen doen als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Informatie aan derden

Informatie aan derden wordt niet verstrekt zonder jouw toestemming.
Uitzondering hierop is de verloskundige en degene die namens en/of in opdracht van KZG betrokken zijn bij de levering van kraamzorg. Die doen we alleen als het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling hoeft er geen toestemming gevraagd te worden vanwege de veiligheid van kind/gezin. Na overlijden van de cliënt geeft KZG, als door om wordt gevraagd inzage in de bewaarde gegevens aan nabestaanden van de cliënt. Dit doen we alleen als de cliënt daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven of als we dit mag worden verondersteld.

Zwijgplicht

De medewerkers van Kraamzorg Zuid-Gelderland die je tijdens jouw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden je benodigde gegevens bij in een kraamzorgdossier. De medewerkers zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in het dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

Recht op inzage

Je hebt het recht om alle bewaarde gegevens in jouw dossier in te zien. Als je vindt dat daar foutieve gegevens in staan, dan heb je het recht om deze te laten wijzigen. En ls het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heb je ook het recht om de gegevens te laten verwijderen.

Anoniem

Kraamzorg Zuid-Gelderland legt de gegevens van cliënten vast om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraars ten behoeve van de besteding van het geld. En er worden gegevens gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Dit betekent dat de gegevens niet tot personen herleidbaar zijn. Dit zijn wij verplicht om verantwoording af te leggen over (onderdelen van) de geleverde zorg.

Bewaren

Wij bewaren jouw gegevens zorgvuldig.
Deze gegevens zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst, het LIP-formulier, de JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij jou als cliënt en/of je baby ten behoeve van signalering van gezondheidsproblemen. Dit bewaren gebeurt volgens wettelijke termijnen , je hebt het recht op correctie. Medische gegevens bewaren we 15 jaar, zoals vastgesteld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Ook jouw overige gegevens (personalia) worden tot 15 jaar na vastlegging bewaard. Als je wilt kun je een kopie krijgen.

Social media

Natuurlijk vinden we het leuk wanneer je een bericht op onze facebookpagina wilt plaatsen. We vragen hierbij wel of jij wilt denken aan de privacy van onze medewerkers. Als je bijvoorbeeld een foto op internet/social media wilt plaatsen, waar één van onze medewerkers op staat, dan verwachten wij dat je haar eerst persoonlijk om toestemming vraagt. Recensies door jou geplaatst op facebook kunnen doorgeplaatst worden naar onze website. Wij zullen jou om toestemming vragen, als we een leuke review van jou krijgen en deze door willen plaatsen naar onze facebookpagina.